Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA SALOME

Prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.
Prosimy o przestrzeganie regulaminu i o stosowanie się do naszych zaleceń dla Państwa wygody i bezpieczeństwa.

Zapisy i płatności za zajęcia

Szkoła prowadzi kursy regularne, warsztaty oraz zajęcia promocyjne i okazjonalne.

Wszelkie informacje o bieżącej ofercie Szkoły dostępne są na stronie http://www.salome.net.pl oraz w sekretariacie Szkoły, pod numerami telefonu 531 885 890, 733 433 461, 664 086 383 oraz bezpośrednio u pracownika Sekretariatu.

Proponowany kurs lub warsztat odbędzie się w zaplanowanym terminie, jeśli zgłosi się odpowiednia dla jego przeprowadzenia liczba osób – skład ilościowy grup podawany jest wraz z informacją promocyjną o zajęciach lub na pierwszych zajęciach bezpłatnych w ramach tzw. Drzwi Otwartych.
Jeżeli na proponowany kurs nie zgłosi się minimalna liczba uczestników i kurs nie będzie prowadzony w danym terminie, Szkoła poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy oraz osobisty w Sekretariacie.

Na kursy regularne i warsztaty obowiązują zapisy, a płatność następuje z góry, za cały kurs lub za dane warsztaty, albo za karnet na dane zajęcia, wydawany na czas określony.

Informacje na temat zajęć promocyjnych i okazjonalnych podawane są na stronie http://www.salome.net.pl oraz w sekretariacie Szkoły.

Wpłata należności za kurs lub warsztaty oznacza rezerwację miejsca na danym kursie lub w warsztatach, dla danej osoby, indywidualnie oznaczonej.

Wysokość opłat za zajęcia określona jest w Cenniku, dostępnym w Szkole w Sekretariacie oraz na stronie http://www.salome.net.pl. W Cenniku podajemy także na bieżąco informacje o obowiązujących zniżkach lub promocjach.

Terminem wpłaty w przypadku przelewu jest data wpływu środków na rachunek bankowy Szkoły lub data dokonania wpłaty gotówkowej w Szkole.

W ramach kursów regularnych tanecznych jest możliwość zapłaty za pierwsze zajęcia tzw. zajęcia próbne i podjęcia po zajęciach próbnych decyzji co do uczestniczenia w danym kursie. W toku kursów regularnych tanecznych nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych zajęciach. Podstawowy kurs regularny taneczny co do zasady obejmuje 8 zajęć, prowadzonych raz w tygodniu.

Szczegółowe informacje o dniach wolnych podawane są na stronie http://www.salome.net.pl oraz w Sekretariacie Szkoły. Bieżące informacje dotyczące rozkładu zajęć podajemy także na stronach http://www.salome.net.pl oraz Facebook.
Zajęcia inne niż kurs regularny taneczny odbywają się zgodnie z grafikiem, dostępnym na stronie Szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły. Zapraszamy do zaglądania na nasze strony: http://www.salome.net.pl oraz https://www.facebook.com/pages/Salome

Karnety na dane zajęcia wydawane są indywidualnie i imiennie, co oznacza, że w zajęciach może brać udział osoba, która zapisała się na zajęcia i otrzymała karnet. Nie oferujemy karnetów na okaziciela.

Karnety na dane zajęcia wydawane są na określony czas, dlatego na każdym karnecie podawany jest okres jego ważności. Po upływie okresu ważności karnetu, można wykupić karnet na wybrane przez siebie zajęcia na dalszy okres.

Wiemy, że z powodu choroby lub ważnych zdarzeń uczestnik może nie skorzystać z zajęć. W takich przypadkach, w razie nieobecności na zajęciach w ramach danego kursu w swojej grupie, jest możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych dla innej grupy, w ciągu 6 dni po zakończeniu kursu/upływie okresu ważności karnetu. Chęć uczestniczenia w innych zajęciach z tego powodu prosimy zgłosić w sekretariacie, w celu uzgodnienia w jakich zajęciach uczestnik może wziąć udział.

Korzystanie z kart Multisport, Fitprofit i Multikarnetów OK System

Informujemy, że podstawowe zasady korzystania z Kart Multisport, FitProfit i Multikarnetów OK System określane są przez wydawców kart, na co Szkoła nie ma wpływu. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z kart, ustalonych między wydawcą karty a jej posiadaczem.

Kart Multisport, FitProfit i Multikarnetów OK System można używać w Szkole na wszystkich regularnych kursach tanecznych, uczestnicząc w maksymalnie jednych zajęciach dziennie. Jeżeli uczestnik chce korzystać w ciągu jednego dnia z więcej niż jednych zajęć grupowych lub z zajęć indywidualnych, zajęcia te płatne są zgodnie z Cennikiem.

Informujemy, że w przypadku Multikarnetów OK System obowiązują dopłaty do zajęć w zależności od rodzaju karty, zgodnie z Cennikiem.

Korzystanie z kart związane jest z uczestniczeniem w całym kursie, bowiem żadna z kart nie upoważnia do uczestniczenia w pojedynczych zajęciach (z wyjątkiem zajęć próbnych).

Korzystanie z karty w przypadku zajęć tanecznych dla dorosłych, wymaga uiszczenia przed rozpoczęciem zajęć stałej kaucji gotówkowej wysokości 100,00 złotych. Na każdych zajęciach uczestnik korzystający z karty podpisuje się na specjalnym formularzu Multisport lub FitProfit lub używa czytnika karty; a w przypadku Multikarnetów OK System wysyła sms potwierdzający udział w zajęciach.

Po zakończeniu kursu, jeśli uczestnik był obecny na wszystkich zajęciach (co zostało potwierdzone w wyżej opisany sposób), kaucja jest zwracana w całości. W przypadku opuszczania zajęć, z kwoty kaucji potrącana jest opłata za zajęcia opuszczone (czyli nie opłacone kartą), w kwocie 20,00 złotych za każde opuszczone zajęcia. Tym samym w razie opuszczenia 5 zajęć, kaucja pokryje koszty tych zajęć w całości. W razie opuszczenia więcej niż 5 zajęć, zajdzie konieczność pokrycia kosztów pozostałych opuszczonych zajęć, a kontynuacja uczestniczenia w kursie wymaga uiszczenia kolejnej kaucji w kwocie 100,00 złotych. Każda kolejna kaucja rozliczana jest na tych samych zasadach.

W przypadku gdy karta stanie się nieaktywna w czasie trwania kursu, uczestnik opłaca pozostałe zajęcia z kursu z góry, na pierwszych zajęciach od momentu kiedy karta stała się nieaktywna lub jeśli kwota kaucji będzie wystarczająca – koszt zajęć może być pokryty z kaucji. W przypadkach dezaktywacji karty prosimy o kontakt z Sekretariatem w celu ustalenia zasad zapłaty za zajęcia.

Kaucję można zapłacić w Sekretariacie lub przelewem na konto Szkoły. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę/datę startu wybranego kursu oraz właściwy dopisek: KAUCJA MULTISPORT / KAUCJA FITPROFIT / KAUCJA OK SYSTEM.

Jeśli dany kurs jest wieloetapowy, uczestnik może zrezygnować z kontynuowania kursu na kolejnym poziomie. Prosimy o powiadamianie Szkoły o rezygnacji z kontynuacji zajęć na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kolejnego poziomu, byśmy mogli pozostałym uczestnikom zapewnić jak najlepsze warunki udziału w kolejnych kursach.
O rezygnacji można powiadomić Szkołę drogą mailową lub osobiście w Sekretariacie.

Zajęcia fitness oraz zajęcia dla dzieci opłacane kartami sportowymi Multisport, FitProfit i Multikarnetów OK System nie wymagają uiszczania kaucji oraz umożliwiają wejścia jednorazowe na poszczególne zajęcia fitness i kids.
Zajęcia
Prowadzenie zajęć

Zajęcia zaczynają się punktualnie, zgodnie z grafikiem. Prosimy o odpowiednio wczesne przybycie do Szkoły, aby przed zajęciami dokonać opłat, podpisać listy związane z korzystaniem z kart lub przygotować się do zajęć.

Dbamy o komfort i poszanowanie prywatności naszych uczestników, dlatego prosimy o nienagrywanie zajęć i niewykonywanie zdjęć w czasie pobytu w Szkole.

Informujemy, że Szkoła Tańca Salome posiada odpowiednie ubezpieczenie o.c. związane z prowadzoną działalnością, ale nie ubezpiecza uczestników w zakresie nieszczęśliwych wypadków. Sugerujemy rozważenie posiadania przez uczestników odpowiednich ubezpieczeń we własnym zakresie.

Sugerujemy, aby osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi (np. nadciśnienie, urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w ciąży wcześniej konsultowały zamiar uczestniczenia w zajęciach ze swoim lekarzem.

Prosimy o rozważne podejmowanie wysiłku fizycznego, odpowiedniego do kondycji uczestnika i aktualnego stanu zdrowia. Uczestnicy powinni rozważyć, najlepiej ze swym lekarzem, wszelkie przeciwskazania i ograniczenia dotyczące aktywności ruchowej.

Uczestnik może odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważa że jest dla niego niezdrowe lub niewskazane. Przed każdymi zajęciami zachęcamy, aby poinformować instruktora o ewentualnych ograniczeniach w ćwiczeniach w danym dniu.

W każdym przypadku instruktor udzieli uczestnikom informacji co do planowanych ćwiczeń. Nasi instruktorzy zawsze wskażą, jak postawa podczas ćwiczeń jest prawidłowa, jak ćwiczyć żeby uniknąć kontuzji, ale informacja od instruktora nie może zastąpić porady lekarza.

Zajęcia dla dzieci

Szkoła Tańca Salome prowadzi zajęcia także dla dzieci.

W przypadku osób niepełnoletnich prosimy aby rodzic lub opiekun poinformował dziecko o zasadach obowiązujących w szkole. W razie potrzeby zapraszamy dzieci do zadawania pytań instruktorom.

Wszelkie kwestie formalne dotyczące dziecka, załatwiamy w Szkole z rodzicem lub opiekunem dziecka.

Informujemy, że Szkoła nie może oferować opieki nad dziećmi przed i po zajęciach.

Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia.

Prosimy rodziców i opiekunów, by przestrzegali wszelkich ograniczeń co do aktywności ruchowej dzieci zalecanych przez lekarza i informowali instruktorów o wszelkich ograniczeniach w tym zakresie.

Korzystanie z szatni i sal do tańca

Szkoła zapewnia szatnię, w której można przebrać się na zajęcia.

Z uwagi na brak miejsca, w Szkole nie ma możliwości przechowywania rzeczy uczestników po zajęciach (między zajęciami w różnych dniach).

Na sale do tańca zapraszamy w czystym, zmienionym obuwiu, odpowiednim do techniki tańca lub specyfiki danych zajęć.

Prosimy, aby dokumenty i wartościowe rzeczy uczestnicy zabierali ze sobą na salę.

O zapomniane rzeczy prosimy pytać w sekretariacie. Jeśli w przeciągu ośmiu tygodni dana rzecz nie odnajdzie swego właściciela zostanie przekazana na cele charytatywne (pojemniki PCK).

Prosimy dbać o naszą Szkołę – w razie uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia Szkoła może domagać się od sprawcy naprawienia szkody zgodnie z przepisami prawa powszechnego.

Parkowanie

Sugerujemy parkowanie przy Alejach Kościuszki – do dyspozycji jest duży parking po przeciwnej stronie ulicy; można też parkować wzdłuż ulicy przy budynkach o numerach 123 i dalej). Prosimy pamiętać o parkomatach.

Postanowienia końcowe

Dbając o komfort uczestników zajęć, informujemy, że w Szkole nie akceptujemy zachowań uciążliwych dla innych lub zakłócających tok zajęć. W takich przypadkach zmuszeni będziemy podziękować za odwiedzenie Szkoły i rozstaniemy się.

Informujemy, że na teren Szkoły nie można wnosić żadnych substancji ani narzędzi, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na otoczenie lub na innych uczestników zajęć.

Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub korzystania z jakichkolwiek substancji zabronionych. Prosimy o powstrzymanie się od spożywania posiłków lub żucia gumy podczas zajęć. Zapraszamy do spożywania posiłków w przeznaczonym do tego miejscu.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

W sekretariacie szkoły znajdują się oświadczenia o przetwarzaniu dancyh osobowych oraz wykorzystywaniu Państwa wizerunku

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i podpisaniem w moemencie zapisania się na kurs.

ZGODY UCZESTNIKÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email przez firmę Studio Artystyczno-Projektowe Magdalena Głogowska-Simkowska z siedzibą w Rąbieniu 95-070; ul. Mokra 13 z miejscem wykonywania działalności Szkoły Tańca Salome w Łodzi 90-451 przy, Al. Kościuszki 123, w celach niezbędnych dla zapewnienia mojego udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę, w których uczestniczę oraz informowania mnie o zmianach w planie zajęć Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (D.U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 roku, D.U. z 2014 roku, poz. 1182)

Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych oraz o prawie dostępu do moich danych i prawie ich poprawiania.

podpis, data

…………………………………………………………..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć/kręcenie filmów (dowolną techniką) z moim udziałem oraz na wielokrotne i bezterminowe rozpowszechnianie zdjęć i filmów z moim udziałem i zawierających mój wizerunek, wykonanych w Szkole Tańca Salome w Łodzi podczas zajęć oraz poza zajęciami, w szczególności podczas akcji i eventów, spotkań artystycznych, festiwali i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę lub z udziałem Szkoły.

Wykorzystywanie może mieć miejsce w szczególności na stronie internetowej Szkoły, w publikacjach dotyczących Szkoły oraz za pośrednictwem mediów/kanałów dystrybucji informujących o zajęciach i o Szkole.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów oraz ich wykorzystywanie bez wynagrodzenia i bez odrębnej umowy, zrzekam się podnoszenia wobec Szkoły roszczeń z tego tytułu.

Zostałam/łem poinformowana/y, że instruktorzy Szkoły Tańca Salome każdorazowo będą informować uczestników o wykonywaniu zdjęć/filmów oraz o możliwości odmowy uczestniczenia w sesji zdjęciowej.

podpis, data

……………………………………………………………………………
http://www.salome.net.pl; Szkoła Tańca Salome Łódź, Al. Kościuszki 123; tel. +48 664 086 383

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s